Thông báo V/v nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Aeon Mall năm học 2018-2019

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

Số:           /TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Aeon Mall năm học 2018-2019

Năm học 2018-2019, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam tài trợ 20 suất học bổng cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam với mỗi suất trị giá 300$ (~7.000.000 đồng).

1.      Đối tượng nhận học bổng

Sinh viên năm thứ 3, thứ 4 hoặc năm thứ 5 (hệ 5 năm) có đủ điều kiện như sau:

–         Điểm tích lũy trung bình từ 3.0 trở lên;

–         Tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa;

–         Ưu tiên sinh viên khuyết tật, tàn tật, mồ côi hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo;

–         Ưu tiên sinh viên có tiếng Anh tốt.

2.      Hồ sơ và thủ tục

–         Photo Bảng điểm năm học 2017-2018;

–         Photo Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước;

–         Đơn xin học bổng (Viết tay trình bày hoàn cảnh và công việc yêu thích trong tương lai)

–         Giấy chứng nhận gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có);

–         Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có).

Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên kính đề nghị các khoa thông báo cho tất cả sinh viên đủ tiêu chuẩn nhận học bổng nộp hồ sơ về Văn phòng Khoa trước ngày 13 tháng 11 năm 2018. Các Khoa lập danh sách theo mẫu và gửi kèm hồ sơ sinh viên về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trước 15h00 ngày 17 tháng 11 năm 2018.

 

Nơi nhận:

–   Ban chủ nhiệm các Khoa.

–   Lưu CTCT&CTSV.

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG BAN CTCT&CTSV

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 Vũ Văn Tuấn