Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp và thực tập chuyên ngành – HK1-2023-2024

Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch thực hiện TTCN và KLTN trong học kỳ 1 năm học 2023-2024 như sau:

  1. Đối với sinh viên làm TTCN, danh sách sinh viên xem Tại đây

Thời gian thực tập tại cơ sở là 6 tuần: Từ ngày 14/08/2023 đến 27/09/2023

Thời gian Nội dung thực hiện
14/08/2023 Sinh viên thực tập tại cơ sở thực tập.
14/09/2023 Sinh viên nộp đề cương TTCN tại Bộ môn quản lý.
14/12/2023 Sinh viên nộp bản mềm và 02 quyển báo cáo TTCN hoàn chỉnh (bìa thường), 02 phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập tại Bộ môn quản lý.

Sinh viên nộp 01 phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập (theo mẫu) tại Văn phòng khoa (Phòng 316 Nhà hành chính)

Sinh viên khảo sát tại link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWnaDJxO7n8Y2WeL7_p5f-2cxQuzocsf80-f5OsRm6dqy8Ew/viewform

14/12 – 28/12/2023 Các Bộ môn tổ chức chấm TTCN cho các sinh viên học chuyên ngành do bộ môn phụ trách
11/01/2024 Các BM nộp điểm chấm TTCN, 01 quyển báo cáo TTCN hoàn chỉnh (bìa thường) về khoa. Bản mềm và 01 quyển báo cáo TTCN hoàn chỉnh (bìa thường) các BM lưu trữ tại bộ môn trong thời gian theo quy định của Học viện.
  1. Đối với sinh viên thực hiện KLTN, danh sách sinh viên xem Tại đây

Thời gian thực tập tại cơ sở thực tập: 10 tuần, từ ngày 14/08/2023 đến 25/10/2023

Thời gian Nội dung thực hiện
14/08/2023 Sinh viên thực tập tại cơ sở thực tập.
14/09/2023 Sinh viên nộp đề cương KLTN tại Bộ môn quản lý.
14/12/2023 Sinh viên nộp bản mềm KLTN và 02 quyển KLTN hoàn chỉnh (bìa thường), phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập (theo mẫu) tại Bộ môn quản lý.

Sinh viên nộp 01 phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập (theo mẫu) tại Văn phòng khoa (Phòng 316 Nhà hành chính)

Sinh viên khảo sát tại link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWnaDJxO7n8Y2WeL7_p5f-2cxQuzocsf80-f5OsRm6dqy8Ew/viewform

28/12/2023 Bộ môn nộp phiếu chấm điểm hướng dẫn và phản biện và bản mềm KLTN của SV về Khoa.
02/01/2024 Sinh viên nộp 02 quyển KLTN bìa cứng màu đỏ, 02 phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở.
11/01 (dự kiến Lễ bảo vệ KLTN

Các mẫu, sinh viên download tại đây: https://fita.vnua.edu.vn/tai-lieu-van-ban/mau-van-ban/