Kế hoạch thực hiện KLTN đợt bổ sung – HK2 – 2020-2021

Căn cứ theo Quy định thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch thực hiện KLTN đợt bổ sung trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

Thời gian thực hiện từ 12/04/2021 đến ngày 27/08/2021. Thời gian thực tập tối thiểu 10 tuần, thời gian từ ngày 12/04/2021 đến ngày 20/06/2021. Danh sách sinh viên (Xem tại đây)

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm nộp

12/05/2021   Sinh viên nộp Đề cương thực tập và đơn xin thay đổi tên đề tài/tên cơ sở thực tập (nếu có) tại Bộ môn quản lý
12/07/2021   Sinh viên nộp 01 báo cáo tiến độ thực hiện đề tài; phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập (theo mẫu) tại Bộ môn quản lý
20/07/2021  Bộ môn nộp Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài; phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập; đơn xin thay đổi tên đề tài/tên cơ sở thực tập (nếu có) về Văn phòng khoa
09/08/2021   Sinh viên nộp 02 báo cáo hoàn chỉnh, kèm theo bản photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập (Theo mẫu) tại Bộ môn quản lý
19/08/2021   Bộ môn nộp phiếu chấm điểm hướng dẫn và phản biện về Văn phòng khoa
23/08/2021   Sinh viên nộp 01 báo cáo bìa cứng màu đỏ, 01 đĩa mềm, nộp kèm bản photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở tại Văn phòng khoa
27/08/2021 (dự kiến): Lễ bảo vệ KLTN

Các mẫu, sinh viên download tại đây: https://fita.vnua.edu.vn/tai-lieu-van-ban/mau-van-ban/