Xây dựng phần mềm quản lý thời khóa biểu thực hành trên nền Web

Phần mềm quản lý thời khóa biểu thực hành trên nền Web là sản phẩm của đề tài cấp Học viện: “ Xây dựng phần mềm quản lý thời khóa biểu thực hành trên nền Web”, do KS. Thân Thị Huyền, Tổ kỹ thuật – Khoa CNTT làm chủ nhiệm cùng với sự tham gia của một số thầy cô và sinh viên trong khoa CNTT. Phần...

Xem thêm

TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN VÀ ỨNG DỤNG

Phạm Thị Lan Anh* Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Nông nghiệp Việt Nam TÓM TẮT Trong những năm gần đây, công nghệ Blockchain trở nên được quan tâm và phát triển ứng dụng ngày càng nhiều. Việt Nam là một trong số các quốc gia trên thế giới cho phép kết nối và phát triển các ứng dụng dựa trên công nghệ...

Xem thêm

Khoa công nghệ thông tin tổ chức nghiệm thu đề tài KHCN cấp Học viện: “Nghiên cứu thuật toán học sâu mạng noron tích chập và ứng dụng trong nhận dạng hình ảnh ong mật mang phấn.”

Ngày 14/8/2023, Khoa Công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2022: “Nghiên cứu thuật toán học sâu mạng noron tích chập và ứng dụng trong nhận dạng hình ảnh ong mật mang phấn” – Mã số T2022-10-39 do ThS. Lê...

Xem thêm

Mô hình ra quyết định đa tiêu chí và áp dụng vào một số bài toán trong nông nghiệp

“Mô hình ra quyết định đa tiêu chí và áp dụng vào một số bài toán trong nông nghiệp” là sản phẩm của đề tài cấp Học viện: “ Nghiên cứu một số mô hình ra quyết định đa tiêu chí và áp dụng vào một số bài toán trong nông nghiệp”, do Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thảo, bộ môn Mạng và HTTT- Khoa CNTT làm chủ nhiệm...

Xem thêm

Xây dựng phần mềm quản lý cây xanh cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 Phần mềm Quản lý cây xanh cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam là sản phẩm của đề tài khoa học công nghệ trọng điểm cấp Học viện: “Xây dựng phần mềm quản lý cây xanh cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam” do TS. Nguyễn Trọng Kương khoa Công nghệ thông tin làm chủ  nhiệm.  Học viện Nông nghiệp Việt Nam có...

Xem thêm

Áp dụng công nghệ WebGIS cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống viễn thám (RS) và hệ thống định vị toàn cầu (GIS) là ba công nghệ con nằm trong GeoTechnology, được dự đoán cùng với công nghệ NanoTechnology, BioTechnology sẽ là những công nghệ tiên phong trong thế kỷ 21. Áp dụng công nghệ WebGIS cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam Với sự...

Xem thêm