Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_HK1_2021-2022

Căn cứ  theo Quy định dạy và học đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch làm KLTN, TTCN trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 tới các Bộ môn, Giảng viên và Sinh viên như sau:

Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 16/08/2021 đến ngày 04/01/2021

  1. Đối với sinh viên làm TTCN (Danh sách sinh viên)

Thời gian thực tập 6 tuần từ ngày 16/08/2021 đến 26/09/2021 (Thực tập online hoặc offline do sự sắp xếp của cơ sở thực tập)

Thời gian hoàn thành Sản phẩm nộp
16/09/2021   Sinh viên nộp bản mềm Đề cương thực tập và đơn xin thay đổi tên đề tài/tên cơ sở thực tập (nếu có) cho Giảng viên hướng dẫn, GVHD gửi bản mềm cho Bộ môn quản lý
21/10/2021   Sinh viên nộp 01 báo cáo tiến độ thực hiện đề tài; phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập (theo mẫu) tại Bộ môn quản lý
23/11/2021  Bộ môn nộp Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài; phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập; đơn xin thay đổi tên đề tài/tên cơ sở thực tập (nếu có) về Văn phòng khoa
16/12/2021   Sinh viên nộp 02 báo cáo hoàn chỉnh, kèm theo bản photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập (Theo mẫu) tại Bộ môn quản lý
30/12/2021   Bộ môn nộp phiếu chấm điểm hướng dẫn và phản biện về Văn phòng khoa
04/01/2022   Sinh viên nộp 01 báo cáo (không cần bìa cứng màu đỏ), 01 đĩa mềm, nộp kèm bản photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở tại Văn phòng khoa
11/01/2022 (dự kiến):   Tổ chức Hội đồng chấm TTCN

 

2. Đối với sinh viên thực hiện KLTN (Danh sách sinh viên).

Thời gian thực tập 10 tuần: Từ ngày 16/08/2021 – 24/10/2021. (Thực tập online hoặc offline do sự sắp xếp của cơ sở thực tập)

Thời gian hoàn thành Sản phẩm nộp
16/09/2021   Sinh viên nộp bản mềm Đề cương thực tập và đơn xin thay đổi tên đề tài/tên cơ sở thực tập (nếu có) cho Giảng viên hướng dẫn, GVHD gửi bản mềm cho Bộ môn quản lý
12/11/2021   Sinh viên nộp 01 báo cáo tiến độ thực hiện đề tài; phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập (theo mẫu) tại Bộ môn quản lý
23/11/2021   Bộ môn nộp báo cáo tiến độ thực hiện đề tài; phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập; đơn xin thay đổi tên đề tài/tên cơ sở thực tập về Văn phòng khoa
16/12/2021   Sinh viên nộp 02 báo cáo hoàn chỉnh, kèm theo bản photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập (Theo mẫu) tại Bộ môn quản lý
30/12/2021   Bộ môn nộp phiếu chấm điểm hướng dẫn và phản biện về Văn phòng khoa
04/01/2022   Sinh viên nộp 01 báo cáo bìa cứng bìa đỏ, 01 đĩa mềm, nộp kèm bản photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở tại Văn phòng khoa
12/01/2022

(dự kiến):

  Lễ Bảo vệ KLTN


Các mẫu, sinh viên download tại đây: https://fita.vnua.edu.vn/tai-lieu-van-ban/mau-van-ban/