Kế hoạch thực hiện KLTN, TTCN – HK2-2020-2021

Căn cứ  theo Quy định dạy và học đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN), Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch làm KLTN, TTCN trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 tới các Bộ môn, Giảng viên và Sinh viên như sau:

Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 15/03/2021 đến ngày 06/08/2021

  1. Đối với sinh viên làm TTCN ( Danh sách sinh viên )

Thời gian thực tập 6 tuần từ ngày 15/03/2021 đến 04/05/2021

Thời gian hoàn thành             

Sản phẩm nộp

15/04/2021   Sinh viên nộp Đề cương thực tập và đơn xin thay đổi tên đề tài/tên cơ sở thực tập (nếu có) tại Bộ môn quản lý
18/05/2021   Sinh viên nộp 01 báo cáo tiến độ thực hiện đề tài; phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập (theo mẫu) tại Bộ môn quản lý
22/06/2021  Bộ môn nộp báo cáo tiến độ thực hiện đề tài; phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập; đơn xin thay đổi tên đề tài/tên cơ sở thực tập (nếu có) về Văn phòng khoa
15/07/2021   Sinh viên nộp 02 báo cáo hoàn chỉnh, kèm theo bản photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập (Theo mẫu) tại Bộ môn quản lý
26/07/2021   Bộ môn nộp phiếu chấm điểm hướng dẫn và phản biện về Văn phòng khoa
30/07/2021   Sinh viên nộp 01 báo cáo (không cần bìa cứng màu đỏ), 01 đĩa mềm, nộp kèm bản photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở tại Văn phòng khoa
06/08/2021 (dự kiến):   Tổ chức Hội đồng chấm TTCN

 

  1. Đối với sinh viên thực hiện KLTN (Danh sách sinh viên).

Thời gian thực tập 10 tuần: Từ ngày 15/03/2021 – 01/06/2021

Thời gian hoàn thành Sản phẩm nộp
15/04/2021   Sinh viên nộp Đề cương thực tập và đơn xin thay đổi tên đề tài/ tên cơ sở thực tập (nếu có) tại Bộ môn quản lý
15/06/2021   Sinh viên nộp 01 báo cáo tiến độ thực hiện đề tài; phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập (theo mẫu) tại Bộ môn quản lý
22/06/2021   Bộ môn nộp báo cáo tiến độ thực hiện đề tài; phiếu lấy ý kiến của đơn vị thực tập; đơn xin thay đổi tên đề tài/tên cơ sở thực tập về Văn phòng khoa
15/07/2021   Sinh viên nộp 02 báo cáo hoàn chỉnh, kèm theo bản photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở thực tập (Theo mẫu) tại Bộ môn quản lý
26/07/2021   Bộ môn nộp phiếu chấm điểm hướng dẫn và phản biện về Văn phòng khoa
30/07/2021   Sinh viên nộp 01 báo cáo bìa cứng bìa đỏ, 01 đĩa mềm, nộp kèm bản photo phiếu đánh giá thực tập của cán bộ hướng dẫn tại cơ sở tại Văn phòng khoa
05/08/2021

(dự kiến):

  Lễ Bảo vệ KLTN


Các mẫu, sinh viên download tại đây: https://fita.vnua.edu.vn/tai-lieu-van-ban/mau-van-ban/