Thông báo lịch bảo vệ online KLTN, TTCN_HK1-2020-2021

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp, Thực tập chuyên ngành –  Học kỳ 1 năm học 2020-2021, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ online khóa luận tốt nghiệp, thực tập chuyên ngành như sau: Đối với bảo vệ KLTN. Danh sách sinh viên bảo vệ tại các tiểu ban (Download tại đây)      Cán bộ...

Xem thêm

Thông báo về việc nộp đơn đăng ký học phần KLTN và đăng ký đề tài (đợt bổ sung)

Căn cứ theo kế hoạch thực tập Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung của học kỳ 2 năm học 2020 – 2021, Khoa Công nghệ thông tin thông báo những sinh viên có nguyện vọng thực hiện KLTN đợt bổ sung thực hiện như sau: 1. Trước 16h00 ngày 16/03/2021 nộp về văn phòng khoa đơn đăng ký học phần khóa luận tốt nghiệp (theo...

Xem thêm

Thông báo quy định tổ chức thi online trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Số:     03 /ĐH-CNTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22  tháng 02  năm 2021   THÔNG BÁO Quy định tổ chức thi online trong thời gian phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona gây ra   Thực...

Xem thêm

Tổ chức đào tạo trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona gây ra

Xem thêm

Thông báo về việc cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học NH 2019-2020

 THÔNG BÁO V/v Cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học năm học 2019-2020 Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy; Căn cứ Quy định dạy và học...

Xem thêm

Thông báo mở lớp học Lập trình C/C++ miễn phí

HỌC  VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:  23 /ĐH-CNTT                  Hà Nội, ngày 08 tháng  01 năm 2020   THÔNG BÁO V/v Mở lớp học Lập trình C/C++ miễn phí   Lập trình C/C++ là ngôn ngữ lập trình cơ...

Xem thêm