Danh sách cán bộ

Danh sách cán bộ hiện đang công tác tại BM: 08 Cán bộ
Số GV có học vị tiến sỹ: 04
Số GV có học vị thạc sỹ: 04

TT

Họ và Tên

Học hàm/Học vị Chức vụ Ghi chú
1  Phạm Quang Dũng TS Phó Trưởng Khoa Phụ Trách
2  Trần Vũ Hà TS
3  Nguyễn Hữu Hải ThS
4  Nguyễn Văn Hạnh TS Phó Trưởng Khoa,

Trưởng Bộ Môn

5  Nguyễn Trọng Kương TS
6  Nguyễn Thị Lan ThS
7  Nguyễn Thị Thảo ThS
8  Nguyễn Xuân Thảo ThS Phó Trưởng bộ môn

 

Danh sách cán bộ nghỉ hưu và đã từng công tác tại bộ môn:

TT

Họ và Tên

Học hàm/Học vị Chức vụ Ghi chú
1  Nguyễn Văn Định PGS.TS Nghỉ hưu
2  Trần Đức Quỳnh TS Chuyển công tác
3  Phạm Hạ Thủy TS Nghỉ hưu
4  Nguyễn Hải Thanh PGS.TS Chuyển công tác
5  Nguyễn Ngọc Minh Châu ThS Công tác tại BM Toán
6  Hoàng Thị Thanh Giang ThS Công tác tại BM Toán
7  Nguyễn Thúy Hạnh ThS Công tác tại BM Toán
8  Nguyễn Hoàng Huy TS Công tác tại BM Toán